Výstupy


O1 Efektivní metody na podporu wellbeingu, pozitivního chování a zapojení studentů do distančního vzdělávání

Výstupem bude vytvořená on-line databáze zdrojů pro učitele a lektory odborného vzdělávání, která bude zaměřená na metody pozitivního chování a wellbeingu studentů odborného vzdělání (v kontextu covid-19 i mimo něj).

O1 bude zahrnovat:

  1. představení #stayhome“ konceptu Velké Británie a jeho dopadu na odborné vzdělávání, učitele a studenty
  2. 10 příkladů dobré praxe, které zdůrazňují roli poskytovatelů odborného vzdělávání při podpoře wellbeingu studentů
  3. analýzu současného stavu motivačních programů pro podporu aktivního zapojení studentů do odborného vzdělávání

Výsledky z O1 budou východiskem pro další výstupy projektu a zajistí, aby všechny výstupy vytvořené v projektu měly širší dopad, a využití i v dalších zemí EU.

Výsledky ke stažení:

IO1_Příklady dobré praxe

IO1_Digitální odznaky


O2 STAY+ Platforma

V rámci této aktivity bude vytvořená platforma STAY+. Tato mobilní interaktivní platforma STAY+ umožní mladým lidem získávat digitální odměny (odznaky), a to na základě jejich provedené aktivity. Platforma Stay+ bude využívat datové zdroje, rozšířenou realitu a lokalizační údaje GPS tak, aby mohla „odměnit“ uživatele za provádění pozitivního chování. Cílem platformy je aktivně zapojit a podporovat pozitivní způsoby chování mezi mladými lidmi.

O3 STAY+ Implementace a metodické postupy

Výstupem O3 je vytvoření praktického souboru nástrojů pro učitele a školitele organizací odborného vzdělávání: konkrétně budou vytvořeny např. praktický průvodce používání platformy STAY+, metodické postupy pro monitorování zapojení studentů a podpory wellbeingu studentů během digitálního vzdělávání, etická pravidla při digitálním vzdělávání další.

Tento výstup bude mít dlouhodobější dopad: poskytne návody, jak dlouhodobě podpořit aktivní zapojení žáků odborného distančního vzdělávání i mimo pandemii, zpracuje učitelům a lektorům odborného vzdělávání metodické postupy, jak vytvářet vlastní způsoby „odměňování“ (odznaky) cílené na podporu wellbeingu studentů.

Výsledky ke stažení:

SPOLUVYTVÁŘENÍ DIGITÁLNÍCH ODZNAKŮ STUDENTY A UČITELI

DIGITÁLNÍ FIRMY JEJICH SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ETICKÝ RÁMEC PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI

PODPORA WELLBEINGU STUDENTŮ PŘI DIGITÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

INTEGRACE STUDENTŮ NA TRH PRÁCE PO PANDEMII

SEBEHODNOTÍCÍ KONTROLNÍ SEZNAM PŘIPRAVENOSTI VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE VYTVÁŘET DIGITÁLNÍ ODZNAKY

SWOT ANALÝZA VKLÁDÁNÍ ODZNAKŮ DO VZDĚLÁVACÍ PLATFORMY